Volcans japonais

Comme le nom de la catégorie l'indique, voici les volcans Japonais qui se présentent à vous...


Aso

Nokono - Zima

Kutinoerabu - Zima

Kuju

Mont Unzen

Kirishima

Sakurajima

Suwanose Jima

Hiuchi

Hakusan

Osore - Yama

Tate - Yama

Zao

Nasu

Nikko - Shirane

Yake - Dake

On - Take

Akita - komaga - take

Akita - yake - yama

Iwaki

Iwate

Kusatsu - Shirane

Adatara

Bandaisan

Azuma

Niigata - Yake - Yama

Kuttara

E - San

Osima - O - Sima

Siretoko - Iwo - Zan

Me Akan

Tokachi

Komagatake

Usu

Tarumai - Shikotsu

Fuji - Yama

Asama